Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Jaarvergadering 2024

Download de stukken

Jaarverslag 2023

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2023

Baten & Lasten 2023

Verslag KCC

(volgt)

Agenda Algemene Ledenvergadering

16 mei 2024


Locatie: Gemeenschapshuis De Vliestroom, Lutinelaan, Vlieland


1.     Opening 19.30 uur


2.     Ingekomen stukken en reacties van de leden


3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 16 mei 2023


4.     Jaarverslag 2023


5.     FinanciĆ«n 2023

     a. behandeling financieel jaarverslag door bestuur

     b. verslag van de kascommissie

     c.  benoeming nieuw lid kascommissie

     d.  goedkeuring jaarrekening


6.     Bestuursverkiezing

        Aftredend en herkiesbaar: dhr Joost van Bommel (secretaris 2024-2027)

     

Het bestuur stelt voor om mw Suzanne Haring en dhr Henno Nieuwenhuis te

benoemen als bestuurslid.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de

jaarvergadering melden bij het bestuur.7.     Rondvraag


8.     Sluiting
Begroting 2024