Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

Jaarvergadering 2023

Download de stukken

Jaarverslag 2022

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2022

Baten & Lasten 2022 (volgt)

Balans 2022 (volgt)

Verslag KCC

(volgt)

Agenda Algemene Ledenvergadering

16 mei 2023


Locatie: Informatiecentrum De Noordwester, Dorpsstraat 150, Vlieland


1.     Opening 19.30 uur


2.     Ingekomen stukken en reacties van de leden


3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 18 mei 2022


4.     Jaarverslag 2022


5.     FinanciĆ«n 2022

     a. behandeling financieel jaarverslag door bestuur

     b. verslag van de kascommissie

     c.  benoeming nieuw lid kascommissie

     d.  goedkeuring jaarrekening


6.     Bestuursverkiezing

        Aftredend en herkiesbaar: mw Liliane Soolsma - van Randen (voorzitter

        2023-2026)

      Aftredend en niet herkiesbaar: dhr Berend Hazenberg (bestuurslid 2020-2023).

Aftredend (tussentijds) en niet herkiesbaar: mw Barbara de Bruijn (bestuurslid

2021-2024).

     

Het bestuur stelt voor om mw Kim Einder te benoemen als bestuurslid.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de

jaarvergadering melden bij het bestuur.7.     Rondvraag


8.     Sluiting


Na afloop van de jaarvergadering zullen we enkele oude filmpjes vertonen uit de recente Vlielandse historie.