Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2021

Download de stukken

Jaarverslag 2020

(placeholder)

Verslag jaarvergadering 2020

Baten & Lasten 2020

Balans 2020

Verslag KCC

Verslag Algemene Ledenvergadering (in buitengewone vorm)

18 mei 2021


1.     Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. Voor het tweede jaar in rij vangt de Algemene Ledenvergadering in buitengewone vorm aan.  

Er zijn aanwezig: mw Barbara de Bruijn (Vz), dhr Ronald Verhulst (PM), dhr Berend Hazenberg, mw Liliane Soolsma-van Randen en dhr Joost van Bommel (Secr). De gezondheidstoestand van mw Tjerkien Bijtelaar maakt dat zij deze vergadering niet kan meemaken.


2.     Ingekomen stukken en reacties van de leden

Er werden behalve enkele steun betuigende reacties geen inhoudelijke vragen ontvangen.


3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 2 juni 2020

Omdat van de zijde van de leden er geen opmerkingen zijn gemaakt over de notulen van 02-06-2020, besluit het aanwezige bestuur daarom deze notulen goed te keuren.


4.     Jaarverslag 2020

Het jaarverslag was al gepubliceerd in het eerste nummer van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt van 2021. Hierover zijn geen opmerkingen of vragen gekomen.


5.     Financiën 2020

a. behandeling financieel jaarverslag door de penningmeester

Als gevolg van dikkere uitgaves van 10 Eeuwen Eylandt Flielandt zijn het afgelopen jaar de druk en verzendkosten relatief hoog geweest. Er is besloten om in het vervolg een maximum aantal pagina's te hanteren waardoor de kosten wat omlaag kunnen.


Het bedrag op de spaarrekening bedraagt meer dan €100.000,-. Om te voorkomen dat er negatieve rente betaald moet gaan worden aan de bank, zal een deel van het bedrag worden overgestort naar de betaalrekening.


b.      Verslag van de kascommissie

De kascommissie heeft op 27 april j.l. de financiële stukken van de penningmeester gecontroleerd. Hun advies is om de jaarrekening goed te keuren.

De benoeming van nieuw lid van de kascommissie heeft zsm na de vergadering plaats gevonden; in 2022 zullen mw Hondorp en dhr Bart de commissie vormen.


c.      Goedkeuring jaarrekening

Aangezien er verder geen op- of aanmerken waren op de jaarrekening wordt deze, conform het advies van de kascommissie, goedgekeurd.


6.     Bestuursmededelingen

     a.   Bestuursverkiezingen:

Aftredend en herkiesbaar: dhr Joost van Bommel; er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en hierdoor is hij herkozen als bestuurslid in de rol van secretaris.

Aftredend en niet herkiesbaar: mw Tjerkien Bijtelaar. Het bestuur draagt als kandidaat mw Liliane Soolsma-van Randen voor.

Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt mw Liliane Soolsma-van Randen verkozen tot bestuurslid.

Er zal op een gepast moment nader afscheid van mw Tjerkien Bijtelaar worden genomen. De vz zal de volgende dag alvast bij haar langs gaan om de reeds voorbereide speech bij haar te houden.


7.     Rondvraag

Er zijn geen vragen bij deze rondvraag.


8.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze Algemene Ledenvergadering (in buitengewone vorm) rond 20.00 uur af.Vlieland 18 mei 2021