Eylandt Flielandt

Cultuur Historische Vereniging

(placeholder)

Jaarvergadering 2018

Op dinsdag 17 april 2018 hield de Cultuur Historische Vereniging “Eylandt Flielandt” haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering vond plaats in Badhotel Bruin, Dorpsstraat 88 te Vlieland.


Na afloop van de jaarvergadering, nodigde het bestuur de leden uit voor een drankje en een hapje.


De diverse stukken van deze vergadering kunt u downloaden vanaf deze pagina.


Verslag van de op 17-04-2018 gehouden vergadering (concept)


1.     Welkom en opening

Voorzitter Barbara de Bruijn opent de vergadering om 20.00u. Er zijn slechts twee leden verschenen om de vergadering bij te wonen naast de vier aanwezige bestuursleden.

Er wordt kort gesproken over de mogelijke redenen van de lage opkomst. Besloten wordt om voor volgend jaar de agenda als losse bijlage in 10.E.E.F. op te nemen.


2.     Ingekomen stukken

Secretaris meldt dat er bericht van verhindering werd ontvangen  van de fam van Tiggelen en bestuurslid Harry de Wit (i.v.m. coalitieoverleg op gemeentehuis)


3.     Notulen ALV 18-04-2016

De notulen worden doorgenomen waarna deze worden goedgekeurd en vastgesteld.


4.     Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over verenigingsjaar 2017 wordt ook met algemene instemming goedgekeurd.


5.     Financiën

Voorzitter geeft in het kort toelichting op het financiële verslag bij afwezigheid van de PM.

Vervolgens doet de Kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen en geeft aan geen bemerkingen te hebben.  Wel geeft ze aan dat ze graag een actuele ledenlijst willen hebben bij de controle om na te gaan of alle leden hun contributie hebben voldaan. Het bestuur geeft aan dit, i.v.m. de Wet op de privacy, niet te doen en dat controle van betalingen ligt bij de penningmeester.

De Kascontrolecommissie, tevens de ledenvergadering, verleent het bestuur décharge over het boekjaar 2017 voor het gevoerde financiële beleid.

Voor 2018 ziet de nieuwe kascontrolecommissie er als volgt uit: lid 1: Mw Hondorp, Lid 2: Mw Luis.


6.     Bestuursverkiezing

Conform de voordracht van het bestuur worden dhr Joost van Bommel en Mw Tjerkien Bijtelaar voor een nieuwe periode van 3 jaren benoemd als bestuurslid.


7.     Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.


8.     Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.15 u de vergadering af en nodigt eenieder uit voor een gezellige nazit.


Download de stukken

Jaarverslag 2017

Notulen ALV 29-04-2017

Jaarrekening 2017

(placeholder)

Balans 2017